Healthy on your hand

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

Terms & Condition of Service and Therapy

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564


ข้อตกลงการใช้บริการนี้ให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการและสมัครเป็นสมาชิกในการเข้าแอปพลิเคชัน Health Me! ของ บริษัท สามมิตร เมดิคอล เฮลท์แคร์ จํากัด( บริษัทฯ ) ในการเข้าเป็นผู้ใช้บริการและสมัครเป็นสมาชิกนั้น ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ ยินยอม และตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้ทุกเมื่อตามเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียดก่อนดำเนินการต่อไป


1. ความรับผิดชอบและขอบเขตการให้บริการแอปพลิเคชัน Health Me!

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปพลิเคชัน Health Me! เป็นแอปพลิเคชันที่มีวัตถุประสงค์ จัดหาและจับคู่คนดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ต้องการรับการดูแลด้านสุขภาพ(กายภาพบำบัด การรักษาอาการด้วยแพทย์แผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดไทย นวดสปา) ตามความต้องการระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายที่ให้บริการ (คนดูแล) และฝ่ายที่ต้องการรับบริการ (ลูกค้า) เป็นแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่ยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯเท่านั้น

ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันจะต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเอง ไม่ว่าเป็นฝ่ายให้บริการหรือของฝ่ายผู้ต้องการใช้บริการ เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการจับคู่บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการให้สองฝ่ายได้เจรจาและสัมภาษณ์กันเอง บริษัทฯจะไม่ได้เป็นผู้รับรองคุณสมบัติของทั้งสองฝ่าย หรือไม่ได้รับรองการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่าย หากมีความเสียหายจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือการกระทำใดๆ อันให้เกิดความเสียหายกับอีกฝ่าย หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในความสามารถและไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯที่จะจัดการได้ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นโดยสิ้นเชิง (การกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อหวังผลประโยชน์จากการนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย)


2. การสมัครเป็นสมาชิกของคนดูแลเพื่อรับงานกับบริษัทฯ ให้ถือว่าคนดูแลยินยอมรับค่าจ้างตามอัตราที่ระบุไว้

2.1. บริษัทฯ จะมีระบบในการคำนวณอัตราค่าจ้างตามประเภทและคุณสมบัติของคนดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ซึ่งจะแสดงอัตราค่าจ้างเบื้องต้นหลังจากที่คนดูแลได้ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดงานและคุณสมบัติผ่านแอปพลิเคชัน Health Me! เรียบร้อยแล้ว
2.2. รูปแบบการให้บริการจับคู่คำขอของลูกค้าและคนดูแลของบริษัทฯ เรามีให้เลือกทั้งในแบบคนดูแลประจำ โดยคนดูแล จะรับค่าจ้างรายเดือนทุกเดือนตามข้อ 2.1 ภายใต้ข้อกำหนดและช่วงเวลาการจ่ายเงินค่าจ้างของบริษัท(ข้อ 5.) และคนดูแลชั่วคราว โดยคนดูแลจะรับค่าจ้างตามข้อ 2.1 ภายใต้ข้อกำหนดและช่วงเวลาการจ่ายเงินค่าจ้างของบริษัท(ข้อ 5.) หลังจากสิ้นสุดการทำงานและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานใดๆ เกิดขึ้น
2.3. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการจ้างงานระหว่างลูกค้าและคนดูแลที่ทางบริษัทฯจัดหาให้ผ่านแอปพลิเคชัน Health Me! ว่าหากคนดูแลได้กดยืนยันการรับงาน บริษัทฯจะถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯตามที่แจ้งไว้แล้ว ดังนั้นคนดูแลควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ครบถ้วน ก่อนกดยืนยันการจ้างงาน


3. ขอบเขตการทำงานและรายละเอียดการจ้างงานของคนดูแล

บริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการจ้างงานระหว่างลูกค้าและคนดูแลที่ทางแอปพลิเคชัน Health Me! จัดหาให้ โดยการกดยืนยันการรับงาน บริษัทฯจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการจ้างงาน ตามรายละเอียดต่อไปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.1. ขอบเขตงานและความรับผิดชอบของคนดูแล

3.1.1. ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ การดูแลด้านสุขภาพ(กายภาพบำบัด การรักษาอาการด้วยแพทย์แผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดไทย นวดสปา) ตามอาการและคุณสมบัติที่ทางลูกค้าแจ้งมา
3.1.2. ดูแลเสื้อผ้า ความสะอาดร่างกายผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ การดูแลด้านสุขภาพ(กายภาพบำบัด การรักษาอาการด้วยแพทย์แผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดไทย นวดสปา)
3.1.3. ทำความสะอาดที่นอนและของใช้ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ การดูแลด้านสุขภาพ(กายภาพบำบัด การรักษาอาการด้วยแพทย์แผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดไทย นวดสปา)
3.1.4. จัดยาและอาหาร ป้อนอาหาร (ถ้าต้องการ)
3.1.5. เฝ้าดูอาการผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ การดูแลด้านสุขภาพ(กายภาพบำบัด การรักษาอาการด้วยแพทย์แผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดไทย นวดสปา)  และรายงานต่อลูกค้า

3.2. การรับงานคนดูแลประจำ (รายเดือน) คนดูแลจะมีวันหยุดเดือนละ 4 วัน และหากลูกค้ามีความต้องการจ้างคนดูแลให้ทำงานในวันหยุดดังกล่าว คนดูแลจะได้รับค่าล่วงเวลา (ไม่รวมอาหาร) จากลูกค้าโดยตรงตามอัตราที่บริษัทฯกำหนด

4. ข้อมูล รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน Health Me!

4.1. ข้อมูล/รูปถ่าย/สำเนาเอกสาร ซึ่งผู้ใช้บริการมอบให้แก่บริษัทฯ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะต้องไม่ปลอมตัวหรือเอกลักษณ์ในการสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน Health Me!
4.2. เอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการมอบให้แก่บริษัทฯ จะถูกส่งให้กับลูกค้าหลังจากที่คนดูแลกดตอบรับงานของลูกค้านั้นๆ สำหรับใช้ในการพิจารณาสัมภาษณ์และจ้างงาน
4.3. ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่เคยกระทำความผิดในคดีอาญา หรือมีหมายจับในคดีอาญา ยกเว้นเป็นการกระทำความผิดโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
4.4. ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
4.5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับใบสมัครของผู้ใช้บริการ
4.6. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการแอปพลิเคชัน Health Me! ในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือละเมิดต่อบุคคลอื่น
4.7. ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการแอปพลิเคชัน Health Me! เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น


5. ข้อกำหนด และช่วงเวลาการจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับผู้ให้บริการของบริษัท

5.1 กระบวนการทำงานต้องเสร็จสิ้นตามระยะเวลาทำงานที่กำหนด และไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
5.2 กรณีลูกค้าชำระผ่านระบบออนไลน์ หรือบัตรเครดิต : บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการที่ได้ทำการผูกบัญชีไว้กับบริษัท ภายใน 3 วันทำการ
5.3 กรณีลูกค้าชำระด้วยเงินสด : ทางบริษัทจะหักเงินจากหลักประกันของผู้ให้บริการตามจำนวนที่คำนวณได้จากระบบ

6. ผู้ใช้บริการตกลงว่า นอกเหนือไปจากการให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน Health Me! ฉบับนี้แล้ว หากภายหน้าบริษัทฯ ให้บริการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการอีกและผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการนั้นๆ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการทำรายการดังกล่าวทุกประการ

7. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการของลูกค้า และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผลในกรณีที่บริษัทฯตรวจพบว่ามีผู้ให้บริการหรือลูกค้าละเมิดหรือเพิกเฉยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่น Health Me! และมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะมีผลต่อการใช้บริการของแอปพลิเคชั่น Health Me! ซึ่งจะสามารถยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ต้องแจ้งเหตุแห่งการยกเลิกนั้น